Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gerek 4458 Sayılı Gümrük Kanunu gerekse 640 Sayılı KHK dan kaynaklanan görevlerinin bir kısmı taşra teşkilatında görevlendirilen Gümrük Muayene Memurları tarafından yerine getirilmektedir.
Gümrük Muayene Memurları;
-Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulacak eşyanın muayene ve kontrolünü yapmak, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu tespit etmek.
-Gümrük vergileri ile gümrük idarelerince tahsil edilmesi gereken vergi, fon ve diğer malî yükümlülüklerin tahakkukunu yapmak, muafiyet ve istisna hükümlerini uygulamak.
-Adli kolluk veya adli mercilerin talepleri durumunda, kaçak zannı ile el konulan eşyanın gümrüklenmiş değerinin tespitine yönelik vergi tahakkukunu yapmak.
-Tasfiyelik hale gelen eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu tespit etmek ve Tespit ve Tahakkuk Belgesini düzenlemek.
– Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması başvurularında iadesi veya mahsubu gereken vergileri kontrol etmek.
-Eşyanın muayene ve kontrolünde kaçakçılığa konu bir olayın tespit edilmesi halinde konuyu derhal amirine intikal ettirmek.
– Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Konusunda görevli ve yetkilidir.
Muayene Memuru, kendisine verilen görevlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.