Şu an yürürlükte bulunan 5607 sayılı Kaçaklıkla Mücadele Kanunu ise 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6455 Sayılı Kanun ile bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Yapılan bu değişiklik ile özetle, 5015 sayılı Kanun’da yer alan kaçak akaryakıta ilişkin ceza hükümleri ile 4733 sayılı Kanun’da yer alan tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığına ilişkin ceza hükümleri 5607 sayılı Kanuna aktarılmış, eşyanın hızlı bir şekilde tasfiye edilebilmesi için yeni düzenlemelere yer verilmiş, kabahat nevinden fiiller madde metninden çıkarılarak 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun içine konuşlandırılmıştır.
Ancak aradan geçen kısa süre içinde son olarak 28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6545 Sayılı Kanun ile Kaçakçılık Suçları yönünden bazı değişiklikler yapılmıştır.
Bu itibarla uygulamada meydana gelebilecek olası tereddütleri gidermek üzere 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3 üncü maddesinde belirtilen kaçakçılık suçlarına ve 4 üncü madde de belirtilen Suçun Nitelikleri hallerine ilişkin olarak kısa çalışma metni hazırlanmıştır.KAÇAKÇILIK SUÇLARI
(1) Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokan kişi,
bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.Eşyanın, gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır.
Görevli Mahkeme 1. Asliye Ceza Mahkemesidir.
(2) Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi,
iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Aldatıcı İşlem Resmi Belge İle Yapılmış İse Görevli Mahkeme 1.Ağır Ceza Mahkemesidir.(Kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılır.)
Aldatıcı İşlem Resmi Belge İle Yapılmamış İse Görevli Mahkeme 1.Asliye Ceza Mahkemesidir.
(3) Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakan kişi,
bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Görevli Mahkeme 1. Asliye Ceza Mahkemesidir.
(4) Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilde işleme rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı, hile ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan kişi,
bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Hile Resmi Belge İle Yapılmış İse Görevli Mahkeme 1.Ağır Ceza Mahkemesidir.(Kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılır.) Hile Resmi Belge İle Yapılmamış İse Görevli Mahkeme 1.Asliye Ceza Mahkemesidir.(5) Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi,bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.Görevli Mahkeme 1. Asliye Ceza Mahkemesidir.

(6) Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis eden, satan veya devreden ya da bu özelliğini bilerek satın alan veya kabul eden kişi, 
altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Görevli Mahkeme 1. Asliye Ceza Mahkemesidir.(7) İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokan kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren suç oluşturmadığı takdirde,
iki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
İthali yasak eşyayı, bu özelliğini bilerek satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi, aynı ceza ile cezalandırılır.
Görevli Mahkeme 1. Asliye Ceza Mahkemesidir.

(8) İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden çıkaran kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde
bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Görevli Mahkeme 1. Asliye Ceza Mahkemesidir.

(9) İlgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak amacıyla ihracat gerçekleşmediği hâlde gerçekleşmiş gibi gösteren ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik gösteren kişi,
bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
Gerçekleşmiş gibi gösterme veya değişik gösterme Resmi Belge İle Yapılmış İse Görevli Mahkeme 1.Ağır Ceza Mahkemesidir.(Kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılır.)
Gerçekleşmiş gibi gösterme veya değişik gösterme fiili Resmi Belge İle Yapılmamış İse Görevli Mahkeme 1.Asliye Ceza Mahkemesidir.

Beyanname ve eki belgelerde gösterilen ile gerçekte ihraç edilen eşya arasında yüzde onu aşmayan bir fark bulunması halinde, sadece 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
İdari İtiraz Prosedürüne ve İtirazın Reddine Dair Kararlar İdari Yargı Denetimine tabi olduğundan konusuna göre Vergi Mahkemeleri veya İdare Mahkemeleri görevlidir.

(10) Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması halinde,
yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarısından iki katına kadar artırılır, ancak bu fıkranın uygulanması suretiyle verilecek ceza üç yıldan az olamaz .

(11) (28.06.2014 tarihli, 29044 sayılı R.G. 6545 s.k. ile değiştirilmiştir) Ulusal marker uygulamasına tabi olup da, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun belirlediği seviyenin altında ulusal marker içeren veya hiç içermeyen akaryakıtı;
a) Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden,
b) Satışa arz eden veya satan,
c) Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan,
kişi
iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 
Ancak, marker içermeyen veya seviyesi geçersiz olan akaryakıtın kaçak olarak yurda sokulduğunun anlaşılması hâlinde, onuncu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmolunur.
Görevli Mahkeme 1. Asliye Ceza Mahkemesidir.

(12) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî yağ, baz yağ, asfalt ve benzeri petrol ürünlerinden akaryakıt üreten veya bunları doğrudan akaryakıt yerine ikmal ederek üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi,
iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Görevli Mahkeme 1. Asliye Ceza Mahkemesidir.

(13) Her türlü üretim, iletim ve dağıtım hatları dahil olmak üzere sıvı veya gaz halindeki hidrokarbonlarla, hidrokarbon türevi olan yakıtları nakleden boru hatlarından, depolarından veya kuyulardan kanunlara aykırı şekilde alınan ürünleri satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi,
iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Görevli Mahkeme 1. Asliye Ceza Mahkemesidir.

(14) Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı olarak sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman bulunduranlar
iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Görevli Mahkeme 1. Asliye Ceza Mahkemesidir.

(15) Ulusal markeri yetkisiz olarak üreten, satışa arz eden, satan, yetkisiz kişilerden satın alan, kabul eden, bu özelliğini bilerek nakleden veya bulunduranlar,
iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Ulusal markerin kimyasal özelliklerini taşımasa bile, bu madde yerine kullanılmak amacıyla üretilen kimyasal terkipler hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.
Görevli Mahkeme 1. Asliye Ceza Mahkemesidir.

(16) Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlarına kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin taklitlerini imal eden veya ülkeye sokanlar ile bunları bilerek bulunduran, nakleden, satan ya da kullananlar
üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Resmi Belge Olarak Kabul Edilmesi Halinde İse Görevli Mahkeme 1.Ağır Ceza Mahkemesidir.(Kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılır.)
Resmi Belge Olarak Kabul Edilmemesi Halinde İse Görevli Mahkeme 1.Asliye Ceza Mahkemesidir.

(17) Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlarına kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri; ilgili mevzuatta belirlenen şekilde temin etmesine rağmen belirlenen ürünlerde kullanmaksızın bedelli veya bedelsiz olarak yayanlar, bunları alma veya kullanma hakkı olmadığı halde sahte evrak veya dokümanlarla veya herhangi bir biçimde ilgili kurum ve kuruluşları yanıltarak temin edenler, bunları taklit veya tahrif ederek ya da konulduğu üründen kaldırarak, değiştirerek ya da her ne suretle olursa olsun tedarik ederek amacı dışında kullananlar
üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Sahte Resmi Belge İle Yapılmış İse Görevli Mahkeme 1.Ağır Ceza Mahkemesidir.(Kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılır.)
Sahte İşlem Resmi Belge İle Yapılmamış İse Görevli Mahkeme 1.Asliye Ceza Mahkemesidir.

(18) (28.06.2014 tarihli, 29044 sayılı R.G. 6545 s.k. ile değiştirilmiştir) Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ya da taklit veya yanıltıcı bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri taşıyan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri;
a) Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden,
b) Satışa arz eden veya satan,
c) Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan,
kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ancak, tütün mamullerinin etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin kaçak olarak yurda sokulduğunun anlaşılması hâlinde, onuncu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmolunur.
Sahte Resmi Belge İle Yapılmış İse Görevli Mahkeme 1.Ağır Ceza Mahkemesidir.(Kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılır.)
Sahte İşlem Resmi Belge İle Yapılmamış İse Görevli Mahkeme 1.Asliye Ceza Mahkemesidir.

(19) (28.06.2014 tarihli, 29044 sayılı R.G. 6545 s.k. ile yürürlükten kaldırılmıştır)
(20) (28.06.2014 tarihli, 29044 sayılı R.G. 6545 s.k. ile yürürlükten kaldırılmıştır)
(21) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiiller, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır.
(22) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların konusunu oluşturan eşyanın değerinin fahiş olması hâlinde, verilecek cezalar yarısından bir katına kadar artırılır. (28.06.2014 tarihli, 29044 sayılı R.G. 6545 s.k. ile eklenmiştir)

KAÇAKÇILIK SUÇLARININ NİTELİKLİ HALLERİ
(1) Bu Kanunda tanımlanan suçların (…) , bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza iki kat artırılır.
(2) Bu Kanunda tanımlanan suçların (…), üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(3) Bu Kanunda tanımlanan suçların, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde veya yararına olarak işlenmesi halinde, ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerinehükmolunur.
(4) Bu Kanunda tanımlanan suçların, kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek, araştırmak ve soruşturmakla görevli kişiler tarafından veya meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Bu Kanunda tanımlanan suçların (…), belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde, ayrıca bu suçtan dolayı da cezaya hükmolunur.
(6) Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da bu Kanunda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi, işlenen suçunmüşterek faili olarak sorumlu tutulur.
(7) Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın, Devletin siyasî, iktisadî veya askerî güvenliğini bozacak ya da çevre veya toplum sağlığını tehdit edecek nitelikte olması halinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, verilecek hapis cezası on yıldan az olamaz.
(8) Kaçak akaryakıt satışının, 3 üncü maddenin on dördüncü fıkrasında belirtildiği şekilde sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde verilecek cezalar iki kat artırılır. (11.04.2013 tarihli, 28615 sayılı R.G. 6455 s.k. ile eklenmiştir)
(9) Tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler, akaryakıt, uyuşturucu, silah ve mühimmat, elektronik eşya ve canlı hayvan, et, çay, şeker, zeytin gibi gıda maddeleri ile gerekli görülen hallerde diğer kaçakçılık türleri ile ilgili mahkûmiyet hükmü kesinleşenler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca kamuoyuna ilanedilebilir. Bu ilanın süresi, nasıl yapılacağı ve ilan edilecek kaçakçılık türleri gibi hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir. (11.04.2013 tarihli, 28615 sayılı R.G. 6455 s.k. ile eklenmiştir)

*5607 sayılı Yasanın 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasında “bu kanun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Ceza Mahkemelerinde görülür. Ancak bu suçlarla bağlantılı olarak resmi belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir” hükmü mevcuttur. Tasarı gerekçesinde bu hükmün ” kaçakçılık davalarının özel ihtisası gerektirmesi” nedeniyle getirildiği açıklanmıştır. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kaçakçılık davalarına o yerdeki bir numaralı Asliye ve Ağır ceza mahkemesinin bakması kararlaştırılmıştır.
Kaçakçılık suçlarının ihtisas mahkemelerince yargılanması anlaşıldığından aralarında bağlantı bulunsa dahi sahtecilik dışındaki diğer suçların yargılamaların kaçakçılık suçu yargılaması ile birleştirilememektedir.
** Yolcuların, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan eşyanın ticarî mahiyette veya ithali veya ihracının yasak olması halinde 3 üncü madde hükümleri uygulanır.
***Hukuken geçerli bir mazereti olmadığı halde, izinsiz olarak gümrük bölgesine girerek sahile veya bir başka gemiye yanaşan geminin kaptanı, gemide yasak eşya ya da yükleme veya taşıma belgelerinde yer almayan eşya bulunması hallerinde, bu Kanundaki kaçakçılık suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılır.